ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Πολιτική Απορρήτου

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με βασικό άξονα τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τον δ.τ. «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», η οποία εδρεύει στο Δ. Περιστερίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 136, έχει Α.Φ.Μ. 800764388 και εκπροσωπείται κατά το νόμο, σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης στον διαδικτυακό μας ιστότοπο https://www. jobs.sklavenitis.gr και την από μέρους σας χρήση των μέσω αυτής παρεχόμενων δυνατοτήτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή/και να επικαιροποιούμε οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Όρων Χρήσηςτης πλατφόρμας, της εκάστοτε τροποποίησης ισχύουσας από την ανάρτηση της.

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ:

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων).
 • «Επεξεργασία»: κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
 • «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:

Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα εκ των Καν. ΕΕ 2016/679, Ν.4624/2019, Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, των σχετικών Οδηγιών και Αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρακαι δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επεξεργαζόμαστε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας δεδομένα, τα οποία μας κοινοποιείτε με τη συναίνεσή σας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης της καταλληλόλητας για την κάλυψη συγκεκριμένης Θέσης Εργασίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστεστοιχεία περιλαμβανόμενα στα πεδία της Αίτησης Πρόσληψης και τυχόν βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων Εργαζομένων, και συγκεκριμένα: στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες του υποψηφίου, πρότερη επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, φωτογραφία (εάν εκουσίως παρασχεθεί από τον χρήστη) κ.λπ..

Επιπλέον, κατά την περιήγηση ή/και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου https://www. jobs.sklavenitis.gr συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας, οι οποίες είναι μη εξατομικευμένες. Παρακαλούμε δείτε εδώ την Πολιτική Cοοkies.

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προς το σκοπό κάλυψης θέσης εργασίας στην Επιχείρησή μας και με γνώμονα την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας, συλλέγουμε μόνον τα σχετικώς απαραίτητα δεδομένα, στη βάση της συναίνεσης του υποψηφίου. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται ειδικά εξουσιοδοτημένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι Εργαζόμενοι της Επιχείρησης, οι οποίοι δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα περιλαμβανόμενα στο βιογραφικό σας σημείωμα δεδομένα και στα ανά περίπτωση πεδία  της Αίτησης Πρόσληψης -υπό τον όρο της σχετικής σας συναίνεσης- και κατ’ εφαρμογή των πλέον κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την από μέρους σας υποβολή τους.

Αποκλειστικά σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας.

Ε. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση). Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL πρωτόκολλο 2048bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των δεδομένων.

Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται ασφαλώς και με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους εγκατεστημένους εντός Ε.Ε. διακομιστές της Εταιρείας/ή και Συνεργατών της επιφορτισμένων με παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου κατά τους όρους της παρ. ΣΤ της παρούσας, και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. δικαιολογητικά έγγραφα) σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των Εγκαταστάσεών μας.

Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας, της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μη υπέχουσας ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί από την αιτία αυτή κατά την περιήγησή σας σε αυτούς.

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προς το σκοπό της εύρυθμης και ορθής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων Πρόσληψης στον διαδικτυακό μας ιστότοπο https://www. jobs.sklavenitis.gr ή/και της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης, φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης αυτής, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, πάντοτε υπό έλεγχο και σαφείς οδηγίες και υπό τον όρο της συμβατικής δέσμευσης ότι τα τρίτα μέρη αφ΄ ενός συμμορφώνονται απόλυτα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αφ΄ ετέρου δεν εκτελούν οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα σας, πέραν από αυτή του σκοπού της διαβίβασης.

Στην περίπτωση αυτή, οι εκτελούντες την επεξεργασία/ή και αποδέκτες -κατά τα ανωτέρω οριζόμενα- έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των έναντι ημών υποχρεώσεών τους και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών τους.

Δε θα διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση.

Περαιτέρω στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για τον χρόνο τρόπο και σκοπό επεξεργασίας, και τους τυχόν αποδέκτες τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, προσωπικών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφ’ όσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την από μέρους μας επιφύλαξη για μη διαγραφή, κατά την περίπτωση που η τήρησή τους απαιτείται σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, εναλλακτικά για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση ενδεικτικά αμφισβήτησης της ακρίβειας τους, παράνομης επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου και εφ’ όσον το ίδιο αντιτάσσεται στη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, στην περίπτωση που αυτή εκτελείται στη βάση εκπλήρωσης καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος, ή για σκοπούς έννομου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, με την από μέρους μας επιφύλαξη κατά την περίπτωση που η τήρηση των δεδομένων απαιτείται είτε σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, είτε για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών
 • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600,www.dpa.gr)

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμασε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση gdpr@sklavenitis.gr ή στο τηλ. 214 100 7890. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση πολυπλοκότητας αυτού, θα λάβετε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος γραπτή ενημέρωση για παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται.